HR Punk a dekódovanie potrieb generácie Z na pracovisku

Podujatie HR Punk, ktoré spoluorganizovala spoločnosť PANTHEON.tech malo za ciel spojiť myšlienkových lídrov a odborníkov v oblasti ľudských zdrojov a diskutovať o budúcnosti tejto problematiky v neustále sa vyvíjajúcom prostredí.

Keďže generácia Z začína populačne dominovať, HR Punk sa zaoberal širokou škálou tém, ktoré tento fakt reflektujú. Témy pokrývali vplyv technológií na postupy v oblasti ľudských zdrojov, významu rozmanitosti a inklúzie a vyvíjajúcich sa očakávaní pracovnej sily.

Podujatie zdôraznilo nezastupiteľnú úlohu technológií pri správe a riadení ľudských zdrojov. Generácia Z, ktorá je prvým skutočným digitálnym natívcom, vyžaduje bezproblémovú integráciu technológií na pracovisku. V diskusiách sa apelovalo na to, aby odborníci v oblasti ľudských zdrojov využívali inovatívne nástroje na nábor, nástup do zamestnania a zapojenie zamestnancov, aby si udržali náskok v hre o talenty.

Generácia Z taktiež kladie veľký dôraz na rovnosť a inkluzívne prostredie. Podujatie podnietilo rozhovory o praktických krokoch, ktoré môžu organizácie podniknúť na podporu rozmanitosti a zabezpečenie rovnakých príležitostí pre všetkých zamestnancov.
Generácia Z taktiež očakáva väčšiu flexibilitu v súvislosti s prácou na diaľku, flexibilným pracovným časom a alternatívnymi pracovnými podmienkami.

Prevládajúcou témou generácie Z bol záväzok neustáleho vzdelávania. Na podujatí sa diskutovalo o význame iniciatív na zvyšovanie kvalifikácie a programov profesionálneho rozvoja, aby sa zamestnanci udržali v zamestnaní a boli vybavení zručnosťami potrebnými na rýchlo sa vyvíjajúcom trhu práce.

Veríme, že HR Punk poslúži ako katalyzátor zmien a bude výzvou pre odborníkov v oblasti ľudských zdrojov, aby prehodnotili svoje stratégie a postupy v reakcii na jedinečné potreby a ašpirácie generácie Z.

Už teraz sa tešíme na ďalší HR Punk plný energie a punkového ducha, ktorý sa uskutoční v apríli v Nitre.